Kontakt | FAQ | Home

Odpowiedzi na pytania

W jakim celu tworzymy certyfikat energetyczny?

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2002/91/EC od dnia 1 stycznia 2009 roku każdy istniejący i nowoprojektowany budynek mieszkalny i niemieszkalny będzie musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej zwane też certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym budynku. Oznacza to, że każdy notariusz w Polsce podczas podpisywania umowy notarialnej dotyczącej kupna lub sprzedaży nieruchomości będzie wymagał przedstawienia certyfikatu energetycznego nieruchomości.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwem charakterystyki energetycznej budynku (inaczej certyfikat energetyczny) jest wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu. W skład ww. potrzeb wchodzą takie parametry jak ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja. Wynik dla badanego budynku przedstawiony jest w certyfikacie energetycznym na specjalnej kolorowej skali.

Kto sporządzi świadectwo energetyczne?

Osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Są wśród nich:
 • osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej
 • absolwenci z tytułem magistra, każdego rodzaju studiów wyższych, którzy:
  a) przeszkolą się i zdadzą egzamin państwowy;
  b) ukończą roczne studia podyplomowe na kierunkach architektura, budownictwo, inżynieria środowiska.

Jak długo jest ważny paszport?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne przez 10 lat z zastrzeżeniem, że w budynku nie będzie wykonywanych żadnych istotnych zmian (docieplenie, wymiana okien, zmiany w instalacjach sanitarnych). W przypadku gdy ww. zmiany wystąpią należy ponownie wykonać świadectwa energetyczne.

Czy wszystkie budynki muszą posiadać paszport energetyczny?

Z obowiązku posiadania świadectw energetycznych zwolnione są takie budynki jak:
 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków,
 • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • niemieszkalne służących gospodarce rolnej,
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
 • mieszkalne przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Na kim spoczywa obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Obowiązek sporządzenie świadectwa spoczywa na właścicielu budynku/lokalu. W przypadku sprzedaży lub wynajmu musi być ono udostępnione nabywcy lub wynajmującemu. Dla nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a przy sprzedaży budynku/lokalu jest dokumentem niezbędnym do podpisania aktu notarialnego.

Co w przypadku braku świadectwa lub jego wadliwego sporządzenia?

Przepisy wprowadzające obowiązek wykonania świadectwa energetycznego wynikają z art. 5 Prawa Budowlanego, ich nieprzestrzeganie podlega karze grzywny zgodnie z art. 93 pkt 1 Prawa Budowlanego. Świadectwo energetyczne zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości zapotrzebowania energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady. W tej sytuacji właściciel sprzedający lub wynajmujący budynek/lokal może być zmuszony do zwrotu części pobranej zapłaty lub obniżenia czynszu ustalonej w umowie sprzedaży lub najmu.